HARMONOGRAM POSTĘPU RZECZOWEGO

Klub dziecięcy „Leśna Gromada" sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3, swą siedzibę ma w Gołębiewku Nowym 54, 99-300 Kutno. Został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 16 lutego 2021r. W miesiącu lutym została przeprowadzona kampania reklamowa i promocyjna w prasie lokalnej, portalu internetowym, radio i tv lokalnej. Przeprowadzono rekrutacje uczestników projektu tj. rodziców dzieci do lat 3 oraz w trybie ciągłym. Informacja o rekrutacji została umieszczona na stronie internetowej gminy i w strategicznych punktach gminy Urzędu Gminy Kutno, Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno. Rekrutacja oparta została na zasadzie równości szans i niedyskryminacji, obu płciom został umożliwiony dostęp do projektu w równym stopniu. Przeprowadzono nabór kadry zarządczej i pedagogicznej oraz pracowników pomocniczych tj. trzech opiekunek i woźnej. Nabór na stanowiska był ogłoszony na stronie internetowej. Pracownicy zostali zapoznani z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz z zasadami zrównoważonego rozwoju.